Sosiaali-ja terveyshallintotieteen sivuainekokonaisuuden (26 op) opettajan haastattelu

Sosiaali-ja terveyshallintotieteen sivuainekokonaisuuden opettajan Susanna Kotamäki-Viinikan haastattelu

Miksi kannattaa ilmoittautua ja aloittaa Sosiaali- ja terveyshallintotieteen sivuainekokonaisuus?
– kiinnostus(kin) riittää
– halu kehittää omaa osaamistaan ja saada uusia näkökulmia
– halu kehittää tietopohjaa
– esimiestaitojen kehittäminen
– jos tavoitteena on sosiaali- ja terveyshallintotieteen yliopistotutkinto, käy osaksi avoimen yliopiston
väylän sekä maisterihaun vaatimuksia. Tarkemmat tiedot: ota yhteyttä alueelliseen
opintoneuvojaan

Millaisissa työtehtävissä näistä opinnoista saattaisi olla hyötyä?
– sote-alan osaamista ja asiantuntijuutta vaativat tehtävät, esimiestehtävät,
– sosiaali- ja terveysalan muutostilanteita kohtaavat työntekijät
– auttaa ymmärtämään sosiaali- ja terveysalan muuttuvaa ja moniulotteista toimintaympäristöä.

Kuka voi osallistua mukaan ja millaisia esitietoja opiskelija tarvitsee?
– kuka tahansa, kaikille jotka ovat kiinnostuneita opinnoista. Ei tarvitse välttämättä olla jatkoopintotavoitteita. Omaksi iloksi tai työelämässä tarvittavan osaamisen lisäämiseksi tai jopa
tutkintotavoitteisesti.
– perusopiskeluvalmiudet, tietokone ja internet-yhteys.

Voiko kokonaisuuden suoritettuaan hakea opiskelemaan maisteriohjelmaan ja mitä hyötyä ko.
sivuainekokonaisuuden opinnoista voisi olla (hyötyä nimenomaan maisteriopintoihin)?
– kokonaisuus on Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelman
hakuperusteeksi soveltuva opintokokonaisuus.
– maisteriopintoihin tähtäävälle suositellaan kokonaisuuden täydentämistä vähintään yhdellä
erityisteemajaksolla. Erityisteemat ovat tarjolla Vaasan yliopiston avoimessa yliopistossa.
– kokonaisuuden opintojaksot ovat osa sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintosuuntaa ja käyvät
myös osana avoimen yliopiston väylän vaatimia opintoja
– mikäli tavoitteena on tutkinto, kannattaa aina ottaa yhteyttä alueelliseen opintoneuvojaan.

Sinun opettamiisi kursseihin liittyviä kysymyksiä:
Millaisia kokonaisuuteen liittyviä sisältöjä opetat?
– Lyhyt vastaus: Opetan kursseja Hyvinvoiva yhteiskunta, Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla sekä
Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa. (Jos haluat jatkoa, laita seuraavista jotain lisää☺)
Kurssilla Hyvinvoiva yhteiskunta keskitytään hyvinvointiyhteiskunnan toimintaperiaatteisiin sekä
hyvinvointipalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvään monitulkintaisuuteen. Lisäksi
tarkastellaan hyvinvointiyhteiskunnan poliittishallinnollista kehitystä, hyvinvointipalveluja
tuottavien organisaatioiden toimintaa ja johtamista sekä asiakkaiden roolia osana
palvelujärjestelmää ja sen uudistamista.
Kurssilla Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla opetan erilaisia johtamisen suuntauksia ja
menetelmiä, kuten strateginen johtaminen ja kompleksisuusjohtaminen.
Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa –kurssilla opetan mm. osallisuuden merkitystä,
deliberatiivisen demokratian malleja ja fasilitointimenetelmiä.

Millaisista opintoihin liittyvistä teemoista olet erityisen innostunut?
– Tämä kysymys on vaikea. Koen kaikki teemat innostavina ja tarpeellisina. Mutta mikäli on valittava
niin sote-alan toimintaympäristön tarkastelu monipuolisesti sekä asiakkaan osallisuuden
hyödyntäminen. Tietysti itsenäni on kiinnostanut jo yli kymmenen vuotta sote-alan kompleksisuus
ja pirulliset ongelmat. Nämä teemat ovat antaneet itselle uutta näkökulmaa ja välineitä ymmärtää
ja toimia sote-alalla.
– TAI
– Tämä kysymys on vaikea. Koen kaikki teemat innostavina ja tarpeellisina. Mutta mikäli on valittava,
niin teemat – hyvinvointi ja sen mittaaminen, sote-johtamisen työkalut, asiakkaan/kansalaisten
osallistaminen, kompleksisuus, pirulliset ongelmat – ovat hyvin kiinnostavia. Nuokin pitävät
sisällään paljon erilaisia lähestymistapoja. Toki oman lisänsä tuo poliittis-hallinnollisen
toimintaympäristön hahmottaminen ja vaikutus sosiaali- ja terveysalaan. Olen sillä lailla hankala
opettaja, että pidän kaikkia opettamiani asioita ja teemoja tärkeänä sekä innostavana. Uskon, että
kaikki tieto tuo jotain uutta näkökulmaa. Tähän aikoinaan innosti opettajani Tellervo Huhta Vaasan
terveydenhuolto-oppilaitoksessa. Hän tuli jokaiselle äidinkielen tunnille niin innostuneena, että
luennoilla uskoi pilkun paikan olevan maailman tärkein asia☺

Mitä vielä haluaisit sanoa?
– Rohkeasti mukaan kokeilemaan ajankohtaisia teemoja ja opintoja! Opinnot ovat laadittu siten, että
niitä voi suorittaa itselle sopivina ajankohtina. Joitakin luentoja toki on verkko-välitteisesti, mutta
nekin iltaisin.