Korkeakouluyhdistys

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys on koulutuksen ja tutkimuksen moderni verkos­to-osaaja.

Korkeakouluyhdistys on perustettu vuonna 1960. Yhdistys rakentaa elinvoimaa, hyvinvointia ja parempaa huomista edistämällä monipuolisia koulutusmahdollisuuksia sekä eri tahojen kanssa yhdessä tehtyä tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoimintaa.

Ajankohtaista Korkeakouluyhdistyksestä

Näytä kaikki ajankohtaiset

Tunnuslukuja Korkeakouluyhdistyksestä

1960
perustamisvuosi

17
jäsenkuntaa

3
yhteisöjäsentä

12
-jäseninen hallitus

Korkeakouluyhdistyksen tavoitteet

KORKEAKOULUYHDISTYS – koulutuksen ja tutkimuksen moderni verkosto-osaaja

Korkeakouluyhdistys on sivistyksen, osaamisen ja kulttuurin maakunnallinen edistäjä. Korkeakouluyhdistys on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on korkeakoulutoiminnan edistäminen Etelä-Pohjanmaalla.

Yhdistys edistää jäsenkuntiensa muodostaman alueen kehittämistä, elinvoimaisuutta sekä koulutus-, ja tutkimus-, ja uudistumismyönteisyyttä.

Yhdistyksen kautta koko maakunta tulee kattavasti edustetuksi korkeakouluyhteisöissä.

 

Toimia aktiivisesti korkeakoulupolitiikan suuntaamisessa ja sisältöihin vaikuttamisessa

Yhdistyksen tavoitteena on korkeakoulutoimintojen laaja-alainen kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Tätä varten, Korkeakouluyhdistys pyrkii nostamaan monin eri tavoin koulutus-, tutkimus- ja inno­vaa­tiotoimintojen (TKI) arvostusta Etelä-Pohjanmaalla. Vaikuttamistyömme kohdentuu monipuolisesti kuntiin, yrityksiin, valtion ja kolmannen sektorin toimijoihin sekä opiskelijoihin ja kuntalaisiin.

Vaikuttamis- ja kehittämistyössä korostuu jatkuva oppiminen. Tavoite on luoda koko eliniän kattavia oppimispolkuja sekä luoda keinoja osaamisen kehittämiseen työuran eri vaiheissa.

Yh­distys luo verkostoja ja rakentaa uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia alueen sekä kan­sallisen ja kansainvälisten toimijoiden välille.

Edistää korkeakoulu- ja yliopistotasoista koulutusta Etelä-Pohjanmaalla

Vastaamme nopeasti kuntien ja kuntayhtymien sekä yritysten koulutustarpeisiin. Pyrimme alati lisäämään kou­lutusyhteistyötä ja alueen koulutusorganisaatioiden yhteistyötä etelä-pohjalaisten osaamisen edistämiseksi.

Monipuoliset ja laadukkaat koulutusmahdollisuudet ovat tärkeä osa Etelä-Pohjanmaan kuntien veto- ja pitovoimaa.

Nostaa osaamisen tasoa Etelä-Pohjanmaalla lisäämällä elinkeinoelämän ja yliopistollisen tutkimustyön vuorovaikutusta

Korkeakouluyhdistys käy aktiivista vuoropuhelua Etelä-Pohjanmaan kuntien ja yritysten sekä yliopistojen ja koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa TKI-toimintojen edistämiseksi.

Tavoite on tuottaa Epanet-professuuriverkoston avulla Etelä-Pohjanmaata hyödyttävää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Kehitämme koko ajan uusia toimintatapoja, joilla tuetaan kansallisen ja kansainvälisen TKI-rahoituksen kanavoitumista alueelle yritysten ja kuntien käyttöön.

 

Korkeakouluyhdistyksen tehtävät

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksellä on kolme päätehtävää

  1. Korkeakoulupoliittisella tehtävällä edistämme ja kehitämme korkeakoulutoimintoja yhdis­tyksen toiminta-alueella. Tätä tehtävää yhdistys toteuttaa siten, että vaikutam­me pai­kallis-, alue- ja kansallisen tason yhteistyöverkostoissa sekä luomme uusia tarvelähtöisiä yhteistyöverkostoja.
  2. Koulutustehtävällä ylläpidämme ja edistämme laaja-alaista, monipuolista ja laadu­kasta ylio­pistotasoista koulutustoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Tehtävää toteutamme Etelä-Pohjan­maan kesäyliopiston kautta.
  3. Tutkimustehtävällä edistämme ja toteutamme korkeatasoista tutkimus-, koulutus ja inno­vaatiotoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Tehtävää toteutamme Epanet-verkoston ja Epanet-koordinaation avulla.

Korkeakoulupoliittinen tehtävä – Vuorovaikutusta ja yhteistyötä

Yhdistys on aktiivinen toimija korkea­koulupolitiikan suuntaamisessa ja sisältöihin vaikuttamisessa. Yhdistys edistää alueke­hit­tämistä Etelä-Pohjanmaalla ja pyrkii toimillaan lisäämään kuntien elinvoimaisuutta. Vaikuttamistyömme kohdentuu monipuolisesti kuntiin, yrityksiin, valtion ja kolmannen sektorin toimijoihin sekä opiskelijoihin ja kuntalaisiin.

Jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksien kehittämisessä teemme laajaa yhteistyötä koulutustoimijoiden (mm. Seinäjoen ylio­pis­tokeskus UCS, SeAMK, Sedu, yliopistot) sekä viranomaisten (työllisyyden kuntakokeilut, kunnat, TE-hallinto ja ELY-keskus) kanssa. Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnämme johto- ja asiantuntijaryhmätyöskentelyä (K-jory) sekä yhteistyöverkostoja.

Koulutustehtävä – Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen koulutustoimintaa toteutetaan Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta. Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto on joustava koulutusorganisaatio, joka toimii ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa asiantuntevaa ja ajankohtaista ammatillista täydennyskoulutusta ja avointa yliopisto-opetusta. Myös Ikääntyvien yliopisto, Lasten yliopisto ja erilaiset hankekoulutukset ovat osa toimintaamme. Kesäyliopisto toteuttaa ja osallistuu aktiivisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin.

Tutkimustehtävä – Epanet-professuuriverkosto

Yhdistyksen tutkimustehtävän toteutus kulminoituu Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston (Epa­net-verkosto) toimintaan. Epanet-verkoston päätavoite on nostaa osaamisen tasoa Etelä-Pohjanmaalla lisää­mällä elinkeinoelämän ja yliopistollisen tutkimustyön vuorovaikutusta. Epanetilla on ai­kaansaatu vaikuttavaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa Etelä-Pohjanmaalla sekä lisätty yritysten kilpailukykyä ja alueen väestön hyvinvointia.

Epanet-verkostossa toimi noin 25 professuuria. Professorien tehtävänä on tehdä aluetta hyödyttävää tutkimus- ja TKI- toimintaa sekä koota tutkimus- ja hankera­hoi­tusta, jolla mahdollistuu professorin johtaman tutkimusryhmän toiminta. Epanet-ver­kos­to toteuttaa tutkimusta Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Verkoston yliopistoja ovat Hel­sin­gin yliopisto, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Tampereen yliopisto, Turun ylio­pisto ja Vaasan yliopisto.

Yli 60 vuotta korkeakoulutuksen edistämiseksi tehtyä työtä

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen perustava kokous pidettiin 5.9.1960. Jo silloin eteläpohjalaisissa kunnissa nähtiin, että yhteinen tahto, yhdessä tekeminen ja usko tulevaisuuteen vievät ihmisiä ja aluetta eteenpäin. Samaan yhdessä tekemiseen, yhteistyöhön ja kumppanuuksiin luotamme edelleen.

Kuluneet 60-vuotta ovat koostuneet vaihe- ja idearikkaista käänteistä sekä määrätietoisesta maakunnan kehittämisestä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen keinoilla.

 

Meille on tärkeää, että tarjoamme kesäyliopistossa eteläpohjalaisille monien yliopistojen opintoja ja laadukkaita ammatillisen täydennyskoulutuksen kursseja. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa otettiin iso loikka 20 vuotta sitten, kun Epanet-professuuriverkosto perustettiin. Nyt professoreita toimii yli 20. Epanet on eteläpohjalainen voimannäyte yhteisestä tahdosta ja tekemisestä, rohkeudesta sekä yrityksiä ja kuntia hyödyttävästä tutkimustyöstä.