Korkeakouluyhdistyksellä on kolme tehtävää: korkeakoulupolitiikka, koulutus ja tutkimus.

 

Korkeakoulupoliittinen tehtävä tarkoittaa korkeakoulutoimintojen edistämistä ja kehittämistä maakunnassa.
Koulutustehtävä on korkeakoulutasoisen koulutuksen toteuttamista ja kehittämistä www.epky.fi/kesayliopisto.
Tutkimustehtävä on aluetta palvelevan tutkimustoiminnan edistämistä ja toteuttamista www.epky.fi/epanet.

 

Ajankohtaista

Korkeakoulupolitiikka

Korkeakouluyhdistys on koulutuksen ja tutkimuksen moderni verkosto-osaaja.

 

Yhdistyksen tehtävänä on edistää erityisesti jäsenkuntiensa muodostaman alueen kehittämistä. Tutkimustoimintaa edistetään Epanet-verkoston avulla. Korkea-asteen koulutusta toteutetaan kesäyliopistossa. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaalla toimivien yliopistojen ja ammattikorkeakoulun sekä eteläpohjalaisen vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa.

 

Yhdistyksen kautta koko maakunta tulee kattavasti edustetuksi korkeakouluyhteisössä.

 

Eteläpohjalaisen korkeakoulutoiminnan yhteistyö on järjestetty seuraavasti:

 

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulufoorumi,
jonka järjestämisestä huolehtivat korkeakouluyhdistys ja Etelä-Pohjanmaan liitto. Korkeakoulufoorumi järjestetään touko-kesäkuussa, kun taas ammattikorkeakoulun avajaiset ovat syksyllä ja yliopistokeskuspäivä alkuvuodesta.

 

 

Korkeakoulupoliittinen yhteistyöryhmä
kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Siihen kuuluvat edustajat Epanet IV –yhteistyösopimuksen allekirjoittajatahoista, joita ovat

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Foodwest Oy, Into Seinäjoki Oy, Luonnonvarakeskus, Siirtolaisuusinstituutti, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen kaupunki, Helsingin yliopisto, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto.

Yhteistyöryhmän tavoitteena on tehdä kokonaiskatsauksia toimintaan ja seurata kehittämishankkeiden etenemistä. Ryhmän tavoitteena on myös tukea korkeakoulujen strategian toteutumista sekä siihen liittyvää resursointia.

 

 

Korkeakoulutoiminnan johtoryhmän
muodostavat Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen johto. Ryhmän tarkoitus on valmistella yhteistyöryhmän kokoukset, tehdä yhteinen korkeakoulustrategia ja seurata sen toteutumista ja valittujen painoalojen toimintaa sekä muita yhteisiä asioita ja hankkeita.

 

 

Painoalaryhmät toimivat valituilla neljällä alalla:
* agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut
* älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
* hyvinvointi ja luovuus
* yrittäjyys ja kasvu

Koulutus

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos. Se antaa opiskelijoille alueellisesti tasavertaisen mahdollisuuden avoimeen yliopisto-opetukseen ja muuhun koulutukseen. Niiden saavutettavuus pyritään turvaamaan kaiken ikäisille elinikäisen oppimisen pohjalta.

Kesäyliopiston toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä.

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

 

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

 

Kesäyliopistot huomioivat erityisesti korkeakoulutetun väestön. Kesäyliopisto voi järjestää koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa.

 

Korkeakouluyhdistyksen ylläpitämä kesäyliopisto on yksi eteläpohjalaisen vapaan sivistystyön konsortion kymmenestä oppilaitoksesta. Vapaa sivistystyö on merkittävä ihmisten osaamisen ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vuosittain opintoihin osallistuu yli 50 000 eteläpohjalaista opiskelijaa.

 

Konsortion tarkoituksena on toteuttaa vapaan sivistystyön lain yhteisiä tavoitteita Etelä-Pohjanmaalla tukemalla ihmisten elinikäistä oppimista. Kunkin opiston toiminta on itsenäistä suhteessa Eteläpohjalaiseen VST-konsortioon.

 

Konsortion toimielimiä ovat Eteläpohjalaisen vapaan sivistystyön neuvosto, johon kuuluu edustaja kaikista tähän sopimukseen liittyneistä opistoja ylläpitävistä organisaatioista. Lisäksi on Rehtorien kokous, johon kuuluvat kaikkien opistojen rehtorit ja Rehtorien työvaliokunta, joka muodostuu 3 opiston rehtorista. Koordinoiva opisto vastaa Eteläpohjalaisen VST-konsortion yhteisestä hallinnosta.
Avoin yliopisto-opetus

Kesäyliopisto on vanhin avointa yliopisto-opetusta tarjoava oppilaitos maakunnassa. Avointa yliopisto-opetusta on useasta eri yliopistosta. Kesäyliopisto järjestää perusopintoja, aineopintoja ja erillisiä opintojaksoja.

 

Tutkintotavoitteinen opiskelu on viime vuosina lisännyt avoimen yliopisto-opetuksen kysyntää. Vaasan yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintopolkuja toteutetaan johtamisessa, talousoikeudessa sekä laskentatoimessa ja rahoituksessa.

 

Opintotarjonnassa korostuvat pää- ja sivuainekokonaisuudet sekä kandidaatin tutkintoihin sisältyvät yleis- ja kieliopinnot. Uutena avauksena on aloitettu yhteistyössä Vaasan avoimen yliopiston kanssa hallintotieteiden opintopolku pääaineessa sosiaali- ja terveyshallintotiede. Kandidaatin tutkielma on mahdollista suorittaa Seinäjoella talousoikeudessa ja  johtamisessa. Kts. lisää tästä.

Ammatillinen täydennyskoulutus

Ammatillista täydennyskoulutusta järjestetään avoimen yliopisto-opetuksen rinnalla. Täydennyskoulutusta suunnataan erityisesti korkeakoulutetuille. Kursseja suunnitellaan eri ammattiryhmien edustajien kanssa. Kts. lisää tästä.

 

Tilauskoulutus ja osaamistarveselvitykset

Kesäyliopisto tarjoaa yrityksille ja julkisyhteisöille myös toimialakohtaisia sopimuskoulutuksia. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan organisaation tarpeet huomioiden.

 

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto toteuttaa myös osaamistarveselvityksiä.

Ikääntyvien yliopisto

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää ikääntyvien yliopistotoimintaa Seinäjoella. Luentosarjoja järjestetään sekä keväällä että syksyllä.

Ikääntyvien yliopisto on tietoa etsivien, yhteiskunnan ja yhteisön sekä itsensä kehittämisestä kiinnostuneiden ikääntyvien ihmisten kohtaamispaikka. Toiminnan tavoitteena on oppiminen omaksi iloksi ja sivistykseksi. Luennot, seminaarit ja kurssit on suunnattu ensisijaisesti ikääntyville, mutta niihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet taustasta riippumatta. Kts. lisää tästä.

Lasten yliopisto

Lasten yliopistossa puhutaan tieteestä ja tutkimuksesta lasten ehdoilla. Lasten yliopiston tarkoituksena on herättää kiinnostus tieteeseen sekä innostaa ihmettelemään ja kysymään. Luennoitsijoina toimivat tieteentekijät, jotka kertovat omista tutkimuskohteistaan. Luennot on tarkoitettu 7-12 –vuotiaille lapsille. Kts. lisää tästä.

Osaaja – opetushenkilöstön täydennyskoulutus

 

Toiminnan keskeiset tavoitteet:
– Pedagogisen osaamisen kehittäminen
– Maakunnallisen opetussuunnitelman käyttöönoton tukeminen
– Sivistyspalvelujen alueellinen kehittäminen
– Verkostoyhteistyö

 

Toiminnassa on mukana 17 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri. Kts. lisää tästä.

 

Etevä – varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutus

Eteläpohjalaiset kunnat ovat yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kanssa käynnistäneet varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatun alueellisen täydennyskoulutuksen.

 

Toiminnassa on mukana 18 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri. Kts. lisää tästä.

Tutkimus

Epanet-verkosto toteuttaa Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimusstrategiaa, jota toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen yliopistokeskuksen, yliopistojen, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, tutkimuslaitosten, yritysten ja alueen kuntien kanssa. Tavoitteena on verkoston ja sen toiminnan kehittäminen laadukkaana ja poikkitieteellisenä soveltavan tutkimuksen osaajakeskittymänä.

 

 

Verkoston toimintaa perustuu viisivuotisiin tutkimusprofessuureihin. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys suunnittelee professorihankkeita, kerää rahoitusta ja seuraa hankkeiden toteutumista. Korkeakouluyhdistys lahjoittaa kerätyt varat kuudelle eri yliopistolle. Lahjoitusvaroin yliopisto perustaa määräaikaisen tutkimusprofessorin tehtävän. Professorin tehtävänä on koota alansa tutkimusryhmä ja sen toiminnan edellyttämä jatkorahoitus.
Lisätietoa tutkimusryhmistä löytyy sivuston Epanet-osiosta.