Handtag

HANDTAG käärii hihat ja lähtee koronaviruksen torjuntaan hyvillä käsihygieniakäytänteillä 

Hyvä käsihygienia on yksi kustannusvaikutuksiltaan tehokkaimmista keinoista taistelussa pandemioita vastaan. Miten käsihygieniaa voidaan parantaa entisestään erityisesti sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon laitoksissa? 

Helmikuussa aloittanut Botnia-Atlantica–ohjelmasta EAKR-rahoituksensa saava HANDTAG-projekti kerää hyviä käytäntöjä ja käynnistää uusia aloitteita, jotka tukevat hyvien käsihygieniakäytänteiden noudattamista. Esitutkimushanketta koordinoi Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry ja siihen osallistuvat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Region Västerbotten Ruotsista. Hankkeen rajat ylittävä lisäarvo syntyy tiedon ja parhaiden käytänteiden ristipölytyksestä ruotsalaisten ja suomalaisten organisaatioiden välillä. Lisäksi projektin aikana jaetaan kokemuksia COVID-19 pandemian vaikutuksista ja toimenpiteistä sen torjumiseksi.  Jo esitutkimuksen odotetaan paljastavan lupaavia ja käyttökelpoisia käsihygieniaratkaisuja, joita voidaan ottaa käyttöön ja jatkokehittää tulevissa hankkeissa. 

Hyvällä käsihygienialla entistä tasa-arvoisempaa terveydenhuoltoa

Maailman terveysjärjestön mukaan monet hoitokuluiltaan kalliit terveydenhuollon infektiot voitaisiin välttää hyvällä käsihygienialla. Vaikka terveydenhuoltopalveluiden saatavuuden rajoittaminen tai hetkellinen keskeyttäminen saattaa vaikuttaa houkuttelevalta keinolta hillitä pandemioiden leviämistä, tämänkaltaisilla toimilla voi olla merkittäviä ja pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia väestön terveyteen. Radikaalien toimenpiteiden sijaan pitäisi löytää tehokkaita arkipäivän keinoja, joilla potilasturvallisuus voidaan taata myös pandemioiden aikana. Näistä keinoista hyvä käsihygienia on potilasturvallisuuden kulmakivi. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat sairaala- ja perusterveydenhuollon yksiköt, joissa pyrkimyksenä on parantaa potilasturvallisuutta pandemian aikana ja sen jälkeen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi järjestämme kaksi seminaaria, teemme kirjallisuus- ja teknologiakartoituksen sekä keräämme parhaita käytänteitä osallistujaorganisaatioista. Hankkeeseen toivotaan tervetulleiksi osallistumaan myös tutkimuslaitoksia, yksityisiä terveydenhuollon toimijoita sekä yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita käsihygieniaan liittyvän terveysteknologian kehittämisestä.  

Tulevaisuuden tehokkaiden ja innovatiivisten käytänteiden jalostaminen

Esitutkimusprojektin keskeinen tavoite on valmistella jatkoprojektia. Sitä varten olemassa olevaa konsortiota vahvistetaan ottamalla mukaan yrityksiä, joilla saattaa olla innovatiivisia uusia ideoita pandemioiden torjuntaan ja hyvän käsihygienian tukemiseen. Jatkoprojektin aikana tulemme empiirisesti testaamaan esitutkimuksen aikana tunnistettuja parhaita käytänteitä ja uusia innovaatioita. Vaikka HANDTAG-esitutkimusprojektin keskiössä onkin tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuurin vahvistaminen, niin jatkoprojekteissa fokus siirtyy innovatiivisten uusien ratkaisujen kehittämiseen ja käytön lisäämiseen.  

Hyvä käsihygienia tekee maailmasta paremman paikan 

Hyvä käsihygienia tutkitusti paitsi edistää potilasturvallisuutta, myös edistää kestävän kehityksen mukaisia arvoja. Ottamalla käyttöön innovatiivisia, testattuja ja tehokkaista käsihygieniaratkaisuja, terveydenhuollosta voidaan tehdä pandemioiden aikana entistä tasapuolisempi ja taloudellisesti kestävämpi. Jokainen estetty infektio vähentää hukkaa, inhimillistä kärsimystä ja jätettä, jolloin säästyneet resurssit voidaan kohdentaa olennaisempiin hoitotoimenpiteisiin. Infektioiden leviämisen ehkäisy myös parantaa tasa-arvoa, sillä globaalisti 70 % terveydenhuollon henkilökunnasta on naisia. Työnsä lisäksi he ovat usein vastuussa perheenjäsentensä huolenpidosta, mutta eivät voi työn luonteen vuoksi tehdä etätyötä. Lisäksi näyttää siltä, että koronapandemia ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden kovimmat vaikutukset kohdistuvat heikossa asemassa oleviin ryhmiin. Hyvä käsihygienia hidastaa infektioiden leviämistä tehden samalla terveydenhuollosta tasa-arvoisempaa. 

HANDTAG lähtee siitä, että käsihygienian parantaminen on yksi kustannusvaikutuksiltaan tehokkaimmista keinoista taistelussa pandemioita vastaan. Se on tehokas keino potilasturvallisuuden ja terveydenhuollon tasapuolisuuden tukemiseksi.  Hankkeessa avoimuus ja kokemusperäisen tiedon jakaminen ovat pohjana parhaiden käsihygieniakäytäntöjen tunnistamiselle ja uusien kehittämiselle. Hanke järjestää aiheesta puolen päivän mittaisen online-seminaarin maaliskuussa. Tervetuloa silloin mukaan. 

Lisätiedot hankkeesta: 

Projektipäällikkö Jussi Rasku (HANDTAG-hanke)
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 

jussi.rasku@epky.fi / 0445066792 

HANDTAG rullar upp ärmarna och satsar på att bekämpa coronaviruset med god handhygienpraxis 

God handhygien är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att bekämpa pandemier. Hur kan handhygienen förbättras ytterligare, särskilt på sjukhus och andra vårdinrättningar? 

Projektet HANDTAG, som startade i februari har beviljats medel  från Botnia-Atlantica-programmet, samlar in god praxis och lanserar nya initiativ för att stödja god handhygien. Förstudieprojektet samordnas av Södra Österbottens universitetsförening och involverar Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt och Region Västerbotten från Sverige. Projektets gränsöverskridande mervärde uppstår genom utbyte av information och bästa praxis mellan svenska och finska organisationer. Dessutom kommer projektet att dela erfarenheter av effekterna av COVID-19-pandemin och åtgärder för att bekämpa den. Förstudien förväntas visa lovande och användbara handhygienlösningar som kan introduceras och vidareutvecklas i framtida projekt.  

Mer jämlik sjukvård och ökad jämställdhet tack vare god handhygien

Enligt Världshälsoorganisationen kan många dyra sjukvårdsrelaterade infektioner undvikas med god handhygien. Även om det kan tyckas vara ett attraktivt sätt att begränsa spridningen av pandemier, men att begränsa eller tillfälligt avbryta tillgången till behandling kan ha betydande och långsiktiga negativa effekter på befolkningens hälsa. Istället för radikala åtgärder bör man hitta effektiva vardagliga sätt för att säkerställa patientsäkerhet även under pandemier. Av dessa medel god handhygien är hörnstenen för patientsäkerheten. 

Målgruppen för projektet är sjukhusenheter och primärvårdsenheter som syftar till att förbättra patientsäkerheten under och efter en pandemi. För att uppnå detta mål organiserar vi två seminarier, genomför en litteratur- och teknikundersökning och samlar in bästa praxis från deltagande organisationer. Forskningsinstitut, privata vårdgivare och företag som är intresserade av att utveckla hälsoteknik relaterad till handhygien är också välkomna att delta i projektet.  

Framtidens effektiva och innovativa handhygienrutiner 

Huvudmålet för förstudieprojektet är att förbereda ett uppföljningsprojekt. För detta ändamål kommer det befintliga konsortiet att stärkas genom att involvera företag som kan ha innovativa nya idéer för att bekämpa pandemier och stödja god handhygien. Under förstudieprojektet kommer vi empiriskt att testa de bästa praxis och nya innovationer som identifierats under genomförbarhetsstudien. Även om HANDTAG förstudieprojekt fokuserar på att stärka forsknings- och innovationsinfrastrukturen, flyttas fokus i framtida projekt till utveckling och ökad användning av innovativa nya lösningar. 

God handhygien gör världen bättre 

God handhygien har studerats för att inte bara främja patientsäkerhet utan också för att främja hållbara värden. Genom att införa innovativa, testade och effektiva handhygienlösningar kan vården göras mer rättvis och ekonomiskt hållbar under pandemier. Varje förebyggd infektion minskar slöseri med resurser, mänskligt lidande och avfall, vilket gör att de sparade resurserna kan avsättas till mer viktiga behandlingsåtgärder. Att förhindra spridning av infektioner förbättrar också jämställdheten, eftersom 70% av vårdpersonalen globalt är kvinnor. Förutom sitt arbete är de ofta ansvariga för att ta hand om sina familjemedlemmar, men kan inte arbeta på distans på grund av arbetets karaktär. Dessutom verkar de allvarligaste effekterna av koronapandemin och relaterade restriktiva åtgärder vara på utsatta grupper. God handhygien saktar ner spridningen av infektioner samtidigt som vården blir mer rättvis. 

HANDTAG antar att förbättrad handhygien är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att bekämpa pandemier. Det är ett effektivt sätt att stödja patientsäkerhet och hälsa. I projektet är transparens och utbyte av erfarenhetsinformation grunden för att identifiera bästa handhygienpraxis och utveckla nya. Projektet organiseras ett halvdagslångt online-seminarium i mars. Välkommen då. 

Ytterligare information om projektet: 

Projektledare Jussi Rasku (HANDTAG projektet)
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys 

jussi.rasku@epky.fi / 0445066792