Ajankohtaista

Pilkun verran parempi pikkukaupunki

PILKKU – Pikkukaupunkien laadulliset kasvu-urat

Millaisilla yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkikehittämisen menetelmillä pikkukaupunkien roolia voi vahvistaa tasaisemman aluekehityksen osatekijöinä? Sitä tutkitaan arkkitehtuurin Epanet-professori Ari Hynysen tutkimusryhmän uudessa hankkeessa.

 

Pikkukaupunkien roolin vahvistaminen edellyttää uusia suunnittelu- ja kehittämisperiaatteita, joiden avulla pienet kaupunkimaiset yhdyskunnat kykenevät lisäämään elinvoimaansa ja hyvinvointiaan, sekä osallistumaan ilmastonmuutoksen hallintaan. Meneillään oleva vastakaupungistumisen aalto tarjoaa kehittämismahdollisuuksia pienemmille yhdyskunnille, jotka tarvitsevat uusia käsitteitä ja menetelmiä tilanteen haltuun ottamisessa. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti hyväksi todettuja kehittämismenetelmiä ja -työkaluja. Tutkimuksen kohdekaupungit valitaan Etelä-Pohjanmaalta ja Pirkanmaalta.

 

Hankkeen keskeiset tutkimuskysymykset ovat:
1) Millaisia edellytyksiä pikkukaupungeilla on kääntää meneillään oleva kaupungistumiskehitys omaksi edukseen?
2) Kuinka ne hahmottavat oman tilanteensa ja mahdollisuutensa?
3) Millaisia uusia käsitteitä, menetelmiä ja työkaluja tarvitaan, jotta pikkukaupungit voivat ottaa aktiivisemman roolin kaupungistumiskehityksessä?
4) Miten pikkukaupunki voi reagoida herkkäliikkeisemmin toimintaympäristön yllättäviin muutoksiin erilaisissa kehitysskenaarioissa?

 

Muutakin kuin hallinnollinen kunta

 

Pikkukaupunkien elinvoimasta kannattaa huolehtia, sillä ne muodostavat tärkeän osan maamme aluerakenteesta väestön, elinkeinojen ja palvelujen sijaintipaikkoina. Nykytilanne tarjoaa hyvät edellytykset kehittämiselle, sillä esimerkiksi Covid-19-pandemia on laukaissut muuttoliikkeen suuremmista kaupungeista pienempiin yhdyskuntiin. Lisäksi sote-uudistus painottaa kuntien paikallista kehittämisroolia resurssien vapautuessa muuhun käyttöön. Useimpien pikkukaupunkien nykyinen palvelurakenne, sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus, sekä toimiva yhdyskuntarakenne ja terveysturvallinen ympäristö tarjoavat hyvät lähtökohdat kehittämistyölle.

 

On tärkeää, että pieniä kaupunkimaisia yhdyskuntia tutkitaan myös kaupunkeina, arjen toimintojen tilallisina ja historiallisina kehyksinä, eikä vain kuntina, joiden lähtökohta on hallinnon prosesseissa. Pikkukaupunki on myös seutukaupunkia laajempi käsite johtuen sen kokemuksellisesta ja laadullisesta ulottuvuudesta.

 

Lisätietoja Ari Hynynen