Epanet-blogi

Digitaalisuus tuo valmistukseen uusia mahdollisuuksia

Tavaroiden ja tuotteiden valmistuksen osuus on 54 % koko maailman energiankulutuksesta. Valmistus aiheuttaa 20 % globaaleista hiilidioksidipäästöistä. Yhä kehittyneempien digitaalisten teknologioiden hyödyntäminen valmistuksessa vähentää materiaalien käyttöä ja pienentää ympäristöjalanjälkeä. Lupaavia ratkaisuja kestävämpään ja joustavampaan valmistukseen löytyy materiaalitieteiden, digitaalisen valmistuksen ja kehittyneiden teknisten suunnittelumenetelmien rajapinnoista.

Tutkimustoimintani tieteellisenä tavoitteena on kehittää mallinnuskehyksiä, ohjelmistoratkaisuja ja tietokoneavusteisia asiantuntijajärjestelmiä moniasteiseen ja monialaiseen simulointiin sekä optimoida digitaalisen suunnittelun ja valmistuksen prosesseja. Samalla meidän on kyettävä arvioimaan reaaliajassa teknisten valintojen vaikutusta suorituskykyyn, ajankäyttöön, kustannuksiin, energiankulutukseen ja jalanjälkeen.

Digitaalisen valmistuksen Epanet-professuurin globaali näkökulma on edistää kestävän teollisen toiminnan tulevaisuutta. Tähän päästään yhdistämällä materiaalinhallintaa, suunnittelua, valmistusjärjestelmiä ja toimitusketjuja tekemällä niistä älykkäitä ja lopulta itseohjautuvia. Lisäksi kaksoissiirtymän – eli digitalisaation ja kestävyyden – tukeminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan samanaikaisesti löytää globaaleja ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin, ottaen huomioon myös sosiaaliset kehitystavoitteet.

Etelä-Pohjanmaan kannalta professuurin tavoite on kehittää digitaalisen valmistuksen osaamista yliopistossa ja paikallisessa teollisuudessa, jotta voidaan tunnistaa arvoa tuottavia kehitysprojekteja ja tukea paikallista valmistavaa teollisuutta. Tällä tavoin ylläpidetään ja kehitetään alueellista kilpailukykyä kohti tuotannon laajempaa digitalisaatiota. Etelä-Pohjanmaalla on paljon metalli- ja prosessiteollisuutta, konevalmistusta, järjestelmäintegraattoreita ja loppukäyttäjiä suhteellisen pienellä alueella. Alueen yritykset (PK-yritykset/suuryritykset) hyödyntävät samoja, usein toisiinsa liittyviä digitaalisia prosesseja ja fyysisiä resursseja.

Digitaalisessa valmistuksessa innovointi ja lisäarvoa tuottavat kehitystoimet pohjautuvat digitaalisten ja fyysisten ratkaisujen yhdistämiseen. Tämä työ johtaa samalla kestävämpään kehitykseen.

Digitaalisen valmistuksen professuurin tuloksia voidaan arvioida sen tutkimukseen hankkimalla rahoituksella. Kahden edellisen vuoden aikana kilpailutettua rahaa on saatu Business Finlandilta ja Suomen Akatemialta kokonaisuudessaan noin 1,5 M€. Nykyään Seinäjoen yliopistokeskuksen digitaalisen valmistuksen tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tukee professori, kolme väitöskirjatutkijaa ja kaksi tutkija-assistenttia. Professuuri on mukana opetustoiminnassa Tampereen yliopistossa painottaen vahvasti tutkimuspohjaista opetusta. Työtä tuetaan aktiivisella julkaisutoiminnalla ja näkyvyydellä vaikuttavien akateemisten lehtien ja paikallisten foorumien kautta.

Lopuksi voin vielä todeta, että kaksi viimeistä professuurivuottani ovat rakentaneet perustukset pitkän aikavälin visiolle paikallisen kehittämistoiminnan tukemiseksi hyödyntäen tieteeseen perustuvaa globaalia näkökulmaa.

Iñigo Flores Ituarte
Industry professor
Tampereen yliopisto, Epanet-verkosto

Puheenvuoro on julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 6.3.2023.