Epanet-blogi

Kestävää kasvua vihreillä innovaatioilla

Yritysten liiketoiminnan uudistuminen ja kehittyminen on elintärkeää yritysten ja yhteiskunnan elinvoimaisuudelle.  Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat kehityksen suuntaan. Yksi suurista muutoksista liittyy kestävään kehitykseen. Sen teemat ovat nousseet voimakkaasti vaikuttamaan sekä kuluttajien että yritysten käyttäytymiseen. 

Maapallon kestävyyskriisi tekee uudistumisen välttämättömäksi. Vihreät innovaatiot ovat yksi keino vaikuttaa nykyiseen kehityskulkuun ja lisätä liiketoiminnan kestävyyttä.  Vihreällä innovaatiolla tarkoitetaan uutta tai olennaisesti parannettua tuotetta, prosessia tai palvelua, joka säästää ympäristöä.   Niiden toteuttaminen vaatii yrityksiltä ympäristö- ja innovointiosaamisen lisäksi kykyä tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita, sekä ennen kaikkea rohkeutta.        

Malli vihreiden innovaatioiden kehittämiseen pk-yrityksissä

Eteläpohjalaisille yrityksille on rakennettu malli, joka tarjoaa käytännön työkaluja vihreiden innovaatioiden kehittämiseen. Mallissa jaetaan yritykset neljään ryhmään innovointiprosessin kehitysasteen mukaan: tulokas, oppipoika, kisälli ja mestari. Erilaisten kysymysten avulla selvitetään, mitä yrityksiltä vaaditaan, jos ne haluavat siirtyä entistä kehittyneemmälle tasolle. Päästäkseen tasolta toiselle yrityksien pitää keskittyä mm. tiedon lisäämiseen sekä osaamisen ja prosessien kehittämiseen.  Esimerkiksi tulokkaalle riittää, että yritys hakee aktiivisesti tietoa vihreistä innovaatioista eri tietolähteistä sekä tarkastelee kriittisesti yrityksen prosesseja ekologisesta näkökulmasta. Mestaritasolla kestävyys on olennainen osa yrityksen strategiaa ja yritys toimii erilaisissa verkostoissa sekä tarjoaa apuaan myös muille.

Malli kuvaa vihreiden innovaatioiden kehittämisprosessin tasot käytännönläheisesti. Useat yritysesimerkit havainnollistavat eri tasoille sijoittuvien yritysten vihreitä innovaatioita. Esimerkit auttavat yrityksiä hahmottamaan, miten erilaisia vihreät innovaatiot voivat olla, millaisista lähtökohdista yritykset ovat niitä kehittäneet ja miten yritykset ovat verkostoituneet innovaatiotoiminnan edistämiseksi.

Käytännön sovellettavuutta vahvistavat myös malliin lisätyt useat linkit, joiden kautta voi löytää lisätietoa tai vinkkejä vihreiden innovaatioiden kehittämiseen.  Malliin on koottu kattava listaus maakunnallisista toimijoista, jotka tarjoavat yrityksille innovaatioihin liittyvää koulutusta, tietoa rahoitusmahdollisuuksista, markkinoista ja markkinoinnista, sekä innovointiin liittyvistä säädöksistä. 

Kestävämpi tulevaisuus

Muuttuva liiketoimintaympäristö haastaa yrityksiä uudistumaan. Innovaatioprosessi on jatkuva. Tämän päivän vihreä innovaatio on tulevaisuudessa todennäköisesti yleinen ja arkinen toimintatapa.  Yritykset tarvitsevat monipuolisia valmiuksia, jotta ne osaavat reagoida liiketoimintaympäristön muutoksiin. 

Kompleksinen toimintaympäristö, alati lisääntyvä tieto, suuret yhteiskunnalliset haasteet ja kuluttajien muuttuva arvomaailma vaikuttavat voimakkaasti myös yrityksiin. Yritykset tarvitsevat vihreiden innovaatioiden kehittämisessä verkostoja ja laaja-alaista ymmärrystä yhteiskunnasta, muutosjoustavuutta sekä kykyä vuorovaikutteiseen kommunikaatioon.   

Malli on kehitetty Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa, jota on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Malli on saatavilla tästä linkistä.

Krista Mäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Merja Lähdesmäki, Ada Trogen ja Leena Viitaharju, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Vastaa